Περιήγηση: e-food

Κοινωνία
της Αθήνας νικήσαμεΜοτοπορεια διανομέων Efood
Featured Video Play Icon
Κινητοποίηση Διανομέων — Μοτοπορεία στο υπουργείο Εργασίας και κοινή ανακοίνωση

Συνε­χί­στη­καν σήμε­ρα, Παρα­σκευή 24/9, οι κινη­το­ποι­ή­σεις των δια­νο­μέ­ων, που πραγ­μα­το­ποιούν 24ωρη απερ­γία και παρα­μέ­νουν σε επι­φυ­λα­κή παρά την από­φα­ση της…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση της «e‑food»: Προχωρά σε προσλήψεις αορίστου χρόνου κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων

Σε υπο­χώ­ρη­ση εξα­να­γκά­στη­κε η εται­ρεία δια­νο­μής e‑food κάτω από την πίε­ση των αγω­νι­στι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων των εργα­ζό­με­νων δια­νο­μέ­ων και την οργή…

Πολιτική
To ΚΚΕ κατέθεσε Πρόταση Νόμου για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των διανομέων

Πρό­τα­ση Νόμου για τη δια­σφά­λι­ση των εργα­σια­κών και ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των των δια­νο­μέ­ων (ντε­λι­βε­ρά­δων) κατέ­θε­σε εκ νέου η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του…

Κοινωνία
Εργαζόμενοι e‑food: Συγκέντρωση και μηχανοκίνητη πορεία στα Χανιά

Κεί­με­νο, φωτο­γρα­φί­ες: Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας εργα­ζό­με­νων στην efood, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία της Δημο­τι­κής Αγο­ράς στα Χανιά. Ακο­λού­θη­σε μηχανοκίνητη…

Κοινωνία
Μαζική και δυναμική απάντηση ντελιβεράδων στον εκβιασμό της «e‑food» — Τα ΜΑΤ έβαλε για …διαπραγματευτή η εταιρεία (ΦΩΤΟ)

Με μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, μοτο-πορεί­ες και στά­ση εργα­σί­ας απα­ντούν οι εργα­ζό­με­νοι δια­νο­μείς της «e‑food» και οι υπό­λοι­ποι ντε­λι­βε­ρά­δες στον πρό­σφα­το εκβιασμό…