Περιήγηση: EE

Πολιτική
Η Υγεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ: Κοινός παρoνομαστής η πολιτική που απαξιώνει τις λαϊκές ανάγκες

Η παν­δη­μία έφε­ρε στο φως τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα των απα­ξιω­μέ­νων από όλες τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις δημό­σιων συστη­μά­των Υγεί­ας σε μια…