Περιήγηση: El Che

Πολιτισμός
Ελληνοκουβανικός Θεσσαλονίκης: Καλεί στην θεατρική παράσταση «El Che» στις 22 και 23 Μαρτίου

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Αλλη­λεγ­γύ­ης και Φιλί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης καλεί τα μέλη και τους φίλους του να παρα­κο­λου­θή­σουν την θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «El…