Περιήγηση: Ellinika Hoaxes

Επικαιρότητα
Ellinika Hoaxes: Όταν το «ΑΤΕΧΝΩΣ» προειδοποιούσε για τους χωροφύλακες του διαδικτύου

Κάποιοι φαί­νε­ται πως ανα­κα­λύ­πτουν σήμε­ρα την Αμε­ρι­κή. Αιφ­νι­διά­ζο­νται και αγα­να­κτούν για τον ρόλο σερί­φη του δια­δι­κτύ­ου που έχει ανα­λά­βει η…

Ατέχνως
Θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα η ΕΣΗΕΑ για τα ellinika hoaxes, τα μεγαλύτερο fake news της ενημέρωσης

Ανοι­χτή επι­στο­λή στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ένω­σης Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών Θα ήταν για γέλια η περί­πτω­ση των Ελλη­νι­κών hoaxes…

Κοινωνία
Ελληνικά Hoaxes: Οι fake δημοσιογράφοι με fake συνεργάτες!!!

Πρό­σφα­τα το zοugla.gr κατήγ­γει­λε τα Ελλη­νι­κά Hoaxes για παρα­πλά­νη­ση δημο­σιο­γρα­φι­κών ενώ­σε­ων προ­κει­μέ­νου εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κοί να απο­κτή­σουν τη δημο­σιο­γρα­φι­κή ιδιότητα…

Απόψεις
Το Facebook ανέθεσε ρόλο λογοκριτή στα Ellinika Hoaxes και η ΕΣΗΕΑ περί άλλων τυρβάζει

Γυρ­νώ­ντας σε αλή­στου μνή­μης επο­χές τα Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης απο­κτή­σα­με λογο­κριτ­κή και η Ενώ­σεις Συντα­κτών «αγρόν αγο­ρά­ζουν» (δεν εκπλήσ­σουν και…