Περιήγηση: Euro 2020

Αθλητικά
Euro 2020: Στόχος ρατσιστικών επιθέσεων παίκτες της Εθνικής Αγγλίας που αστόχησαν στα πέναλτι

Αντι­μέ­τω­ποι με εμε­τι­κά ρατσι­στι­κά σχό­λια στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ήρθαν τρεις παί­κτες της Εθνι­κής ομά­δας ποδο­σφαί­ρου της Αγγλί­ας οι οποίοι…