Περιήγηση: Eurogroup

Πολιτική
«Εικασίες» τα δημοσιεύματα περί μη περικοπής των συντάξεων

Το γερ­μα­νι­κό υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών παρα­πέ­μπει στα ευρω­παϊ­κά όργα­να ως αρμό­δια για θέμα­τα του ελλη­νι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού. Η καγκε­λα­ρία δεν σχο­λιά­ζει δημοσιεύματα…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Η γραβάτα της δήθεν “καθαρής εξόδου” θα “πνίξει” τον Αλ. Τσίπρα

«Μπο­ρεί ο πρω­θυ­πουρ­γός να δηλώ­νει περή­φα­νος για τη συμ­φω­νία, όμως εμείς ανη­συ­χού­με ιδιαί­τε­ρα, για­τί ανοί­γει ο δρό­μος για την αποσταθεροποίηση…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ:« Οι εργαζόμενοι να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους στη νέα συμφωνία,  να απαιτήσουν την κάλυψη των αναγκών τους»

«Οι πανη­γυ­ρι­σμοί της κυβέρ­νη­σης δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν ότι η χτε­σι­νή συμ­φω­νία του Eurogroup απο­τε­λεί ουσια­στι­κά ένα μετα­μνη­μο­νια­κό μνη­μό­νιο. Η…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για το Eurogroup: Αποδεικνύεται ότι το τέλος των μνημονίων, που προπαγανδίζει η κυβέρνηση, διαψεύδεται απ’ την πραγματικότητα

«Όπως ήταν ανα­με­νό­με­νο, το Eurogroup επι­βρά­βευ­σε την κυβερ­νη­τι­κή ικα­νό­τη­τα στην υλο­ποί­η­ση ‑και με το παρα­πά­νω- όλων των αντι­λαϊ­κών μέτρων και…

Κοινωνία
Συνέντευξη του βουλευτή του ΚΚΕ Κ. Στεργίου: Από την όποια ρύθμιση του χρέους δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο λαός

Στις τρέ­χου­σες πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις, στο 4ο μνη­μό­νιο και τη στά­ση των πολι­τι­κών κομ­μά­των ανα­φέρ­θη­κε μετα­ξύ άλλων ο Κώστας Στερ­γί­ου, βου­λευ­τής του ΚΚΕ,…