Περιήγηση: European Communist Initiative

Επικαιρότητα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Αγώνας για δωρεάν σύστημα Υγείας με όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία υγείας και ζωής

Σε κοι­νή τους ανα­κοί­νω­ση τα 30 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα της Ευρώ­πης που απο­τε­λούν την Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία, ανά­με­σά τους και το ΚΚΕ, ανα­φέ­ρο­νται στη νέα…

Επικαιρότητα
Τα Κομμουνιστικά Κόμματα να κατακτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταξική πάλη

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία, που συγκρο­τή­θη­κε πριν από 6 χρό­νια και απο­τε­λεί μια περι­φε­ρεια­κή μορ­φή συντονισμού…