Περιήγηση: European Medicines Agency (EMA)

Επικαιρότητα
Εμβόλιο AstraZeneca: «Τα οφέλη του υπερέχουν των κινδύνων των παρενεργειών» λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Τα οφέ­λη του εμβο­λί­ου εξα­κο­λου­θούν να υπερ­τε­ρούν των κιν­δύ­νων, δήλω­σε η εκτε­λε­στι­κή διευ­θύ­ντρια του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Φαρ­μά­κων (EMA) Εμερ Κουκ…