Περιήγηση: Europol

Επικαιρότητα
Τεχνολογίες Υποκλοπών & Παρακολουθήσεων: Μια αναδυόμενη βιομηχανία «εκτός ελέγχου» στην ΕΕ

Μια τερά­στια βιο­μη­χα­νία με αντι­κεί­με­νο την «ασφά­λεια», τη συλ­λο­γή ψηφια­κών δεδο­μέ­νων και τις παρα­κο­λου­θή­σεις ανα­πτύσ­σε­ται ραγδαία με «ομπρέ­λα» το αντιδραστικό…

Διεθνή
Τουλάχιστον 4 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως πέφτουν θύματα εξαναγκαστικής εργασίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Τα ευρω­παϊ­κά κρά­τη πρέ­πει να κάνουν περισ­σό­τε­ρα ώστε να προ­στα­τεύ­σουν χιλιά­δες παι­διά από το να πέσουν στα χέρια δου­λε­μπό­ρων που…