Περιήγηση: Eurostat

Κοινωνία
Ένας στους δύο νέους είναι άνεργος — Ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο οι (επίσημα) άνεργοι

Μπο­ρεί ο πρω­θυ­πουρ­γός να πανη­γυ­ρί­ζει για τη μεί­ω­ση της ανερ­γί­ας (με τα προ­γράμ­μα­τα ανα­κύ­κλω­σης της ανερ­γί­ας), έρχο­νται όμως τα επίσημα…