Περιήγηση: Eurovision 2019

Ματιές στην Επικαιρότητα
Eurovision 2019: Πίσω από όσα δείχνουν οι κάμερες

Eurovision 2019: Περί­που 7.000 Παλαι­στί­νιοι δια­δη­λω­τές υπο­λο­γί­ζε­ται ότι πυρο­βο­λή­θη­καν από Ισραη­λι­νούς ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές με ευθεί­ες βολές που στρα­τη­γι­κά στό­χευαν στα…