Περιήγηση: Evernote

Διεθνή
Οι εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας κατά του διατάγματος Τραμπ για τους μετανάστες. Γιατί;

Περί­που 130 εται­ρεί­ες, μετα­ξύ των οποί­ων κάποια από τα μεγα­λύ­τε­ρα ονό­μα­τα του χώρου της τεχνο­λο­γί­ας, υπέ­γρα­ψαν ένα νομι­κό έγγραφο -…