Περιήγηση: FACEBOOK

Επικαιρότητα
Το Facebook λογοκρίνει φωτογραφία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου!!!

Δεν έχει τέλος η κατρα­κύ­λα του δημο­φι­λούς μέσου κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης το οποίο, απο­δε­δειγ­μέ­να και απρο­κά­λυ­πτα πλέ­ον, λογο­κρί­νει δημο­σιεύ­σεις με αντι-ιμπεριαλιστικό…

Επικαιρότητα
Τι σημαίνει καπιταλισμός: Απολύει 11.000 εργαζόμενους η μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram

Ο πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χος μεγα­λο­μέ­το­χος του Facebook, Μαρκ Ζού­κερ­μπεργκ ανα­κοί­νω­σε χθες Τετάρ­τη στους εργα­ζό­με­νους του ιστό­το­που κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ότι η Meta, η…

Επικαιρότητα
Το Facebook ξαναχτυπά: Επιβεβαιωμένη είδηση του δικαστικού ρεπορτάζ επισημαίνεται ως «μη αξιόπιστη»!

«Να επι­σκέ­πτε­στε μόνο συν­δέ­σμους που είναι αξιό­πι­στοι. Ο σύν­δε­σμος στον οποίο προ­σπα­θή­σα­τε να μετα­βεί­τε δεν ακο­λου­θεί τους Όρους της κοινότητας».…

Επικαιρότητα
Ellinika Hoaxes: Όταν το «ΑΤΕΧΝΩΣ» προειδοποιούσε για τους χωροφύλακες του διαδικτύου

Κάποιοι φαί­νε­ται πως ανα­κα­λύ­πτουν σήμε­ρα την Αμε­ρι­κή. Αιφ­νι­διά­ζο­νται και αγα­να­κτούν για τον ρόλο σερί­φη του δια­δι­κτύ­ου που έχει ανα­λά­βει η…