Περιήγηση: Football War

Ατέχνως
Ένας πόλεμος διαφορετικός από τους άλλους με… φόντο τη «στρογγυλή θεά» και αιτία…

Αμέ­τρη­τοι πόλε­μοι έχουν κατα­γρα­φεί στις μαύ­ρες σελί­δες της ιστο­ρί­ας, όμως μόνο ένας είχε… ποδο­σφαι­ρι­κό περιε­χό­με­νο. Πράγ­μα­τι, δύο αγώ­νες μετα­ξύ της…