Περιήγηση: FRA

Διεθνή
Σουηδία: Νόμιμοι καταδότες

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // — FRA: Στρα­τιω­τι­κή Υπη­ρε­σία παρα­κο­λού­θη­σης ‘επι­κοι­νω­νιών’. Πριν 2 χρό­νια ψηφί­στη­κε από την εδώ Βου­λή το εθνι­κό σχέδιο…