Περιήγηση: freedom pass

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού σχετικά με την προπληρωμένη “κάρτα” στους εμβολιασμένους νέους

Σχό­λιο του Γρα­φεί­ου Τύπου Τα ζητή­μα­τα του εμβο­λια­σμού και γενι­κό­τε­ρα της προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας είναι πάρα πολύ σοβα­ρά, για…