Περιήγηση: Fritz Lang

Κινηματογράφος
Studio New Star Art Cinema: 43 χρόνια από το θάνατο του “Master of Darkness”- Αφιέρωμα στον σπουδαίο Φριτς Λανγκ

Με αφορ­μή τα 43 χρό­νια από το θάνα­το του Φριτς Λανγκ, κορυ­φαί­ου εκπρο­σώ­που του γερ­μα­νι­κού εξπρε­σιο­νι­σμού, ο κινη­μα­το­γρά­φος «Studio New…