Περιήγηση: FRONTEX

Κοινωνία
Έβρος: Με μηχάνημα ανίχνευσης καρδιακών παλμών εντόπισαν κρυμμένους σε φορτηγό πρόσφυγες

Με μηχά­νη­μα ανί­χνευ­σης καρ­δια­κών παλ­μών αστυ­νο­μι­κοί στο Συνο­ρια­κό Σημείο Διέ­λευ­σης Κήπων εντό­πι­σαν μέσα σε φορ­τη­γό 6 κρυμ­μέ­νους πρό­σφυ­γες. Σύμ­φω­να με…

Πολιτική
Ε.Ο. ΚΚΕ: Το πόρισμα της LIBE συγκαλύπτει την επικίνδυνη δράση της FRONTEX στο Αιγαίο και συνολικά

«Το πόρι­σμα της Επι­τρο­πής Πολι­τι­κών Ελευ­θε­ριών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου (LIBE) όχι μόνο συγκα­λύ­πτει την επι­κίν­δυ­νη δρά­ση του ευρω­ε­νω­σια­κού δια­κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού της…