Περιήγηση: Gábor Miklós Szőke - Γκάμπορ Μίκλος Ζόκε

Επικαιρότητα
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος – ΕΕΤE: Μέχρι ποιου σημείου η φαντασμαγορία μπορεί να γκρεμίζει τα αξιακά συστήματα μιας κοινωνίας;

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας είναι ο συλ­λο­γι­κός φορέ­ας των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών και συνι­στά Νομι­κό Πρό­σω­πο Δημο­σί­ου Δικαί­ου, υπό την…