Περιήγηση: Google

Επικαιρότητα
Google και Facebook απορρίπτουν διαφημίσεις των κεντρικών εκδηλώσεων του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ — «Οδηγητή»

Τις τελευ­ταί­ες μέρες, επα­νει­λημ­μέ­να, οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι «Google» και «Facebook» απορ­ρί­πτουν δια­φη­μί­σεις των κεντρι­κών εκδη­λώ­σε­ων του 46ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ -…