Περιήγηση: Grace 1

Διεθνή
Γρίφος η πορεία του ιρανικού τάνκερ — «Σε επικοινωνία» με τις ΗΠΑ η ελληνική κυβέρνηση

Το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών παρα­κο­λου­θεί στε­νά το ζήτη­μα που έχει προ­κύ­ψει με το τάν­κερ ιρα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων, ανα­φέ­ρουν διπλω­μα­τι­κές πηγές. Σύμ­φω­να με…