Περιήγηση: Graffiti

Εικαστικές Τέχνες
Ο καλλιτέχνης δρόμου Fábio Gomes Trindade μετατρέπει τα δέντρα σε ανθρώπινα πρόσωπα

Ο Βρα­ζι­λιά­νος καλ­λι­τέ­χνης δρό­μου Fábio Gomes Trindade αξιο­ποιεί (ανθι­σμέ­να συνή­θως)  δέντρα ως «φυσι­κά μαλ­λιά» για να ολο­κλη­ρώ­σει πορ­τρέ­τα κορι­τσιών και…