Περιήγηση: Gutenberg

Νέες Κυκλοφορίες
«Σπιναλόγκα — Βωμός και Ασκληπιείο», της Μαριάνθης Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή (Μόλις κυκλοφόρησε)

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις εκδό­σεις Gutenberg, το βιβλίο της κομ­μου­νί­στριας για­τρού και συγ­γρα­φέα Μαριάν­θης Αλει­φε­ρο­πού­λου-Χαλ­βα­τζή «Σπι­να­λό­γκα — Βωμός και Ασκλη­πιείο».  Ποι­η­τι­κό δοκίμιο…