Περιήγηση: Heavy Metal Event

Εκδηλώσεις
Βραδιά Heavy Metal στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 13 Δεκέμβρη

Στο πλαί­σιο της οικο­νο­μι­κής εξόρ­μη­σης, οι Οργα­νώ­σεις του Α’ Δια­με­ρί­σμα­τος Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ διορ­γα­νώ­νουν την Παρα­σκευή 13 Δεκέμ­βρη στον πολυ­χώ­ρο «APODEC» (Στρα­τη­γού Σφέ­τσου 3, κάθετη…