Περιήγηση: Helios Gomez

Κοινωνία
Αλληλεγγύη στους κολασμένους της Γης, ενάντια στον πόλεμο,  τον ιμπεριαλισμό και την εξουσία του  κεφαλαίου

Γρά­φει ο Περι­κλής Παυ­λί­δης* // Η πρό­σφα­τη κορύ­φω­ση του προ­σφυ­γι­κού δρά­μα­τος απο­κά­λυ­ψε με σαφέ­στα­το τρό­πο ότι η Ευρω­παϊ­κή Ένωση…