Περιήγηση: Hellenic Train

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Σε κλίμα συγκίνησης τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους αδικοχαμένους φοιτητές στα Τέμπη

Με μια συγκι­νη­τι­κή εκδή­λω­ση σε κλί­μα θλί­ψης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του μνη­μεί­ου των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων για τους 13…

Κοινωνία
Επιστολή-παρέμβαση Μηχανοδηγών προς Hellenic Train: 9 προβληματικά σημεία των σιδηροδρόμων απαιτούν άμεση επίλυση

Με επι­στο­λή-παρέμ­βα­ση προς την Hellenic Train, οι μηχα­νο­δη­γοί (Πανελ­λή­νια Ένω­ση Προ­σω­πι­κού Έλξης) κρού­ουν τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για 9 προβληματικά…

Επικαιρότητα
Αποκλειστικό δημοσίευμα: Με σοβαρά κενά η πυρασφάλεια στα βαγόνια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ — «HELLENIC TRAIN»!

Χωρίς να υπάρ­χει πιστο­ποι­η­μέ­νο και δοκι­μα­σμέ­νο σύστη­μα πυρα­σφά­λειας για την προ­στα­σία των επι­βα­τών, κάνουν δρο­μο­λό­για οι αμα­ξο­στοι­χί­ες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ -…

Επικαιρότητα
Μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα: Χιλιάδες λαού στέλνουν μήνυμα ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα συγκαλυφθεί (VIDEO)

Χιλιά­δες λαού αυτή την ώρα δια­δη­λώ­νουν στο Σύνταγ­μα το οποίο έχει κατα­κλυ­στεί από ανθρώ­πους κάθε ηλι­κί­ας, εργα­ζό­με­νους, φοι­τη­τές, μαθη­τές, οικογένειες…

Επικαιρότητα
Τσουνάμι οργής για το έγκλημα στα Τέμπη: Χιλιάδες νέοι στην κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Ένα απέ­ρα­ντο ποτά­μι νεα­νι­κής οργής σχη­μα­τί­στη­κε από φοι­τη­τές και μαθη­τές που δια­δή­λω­σαν στο κέντρο της Αθή­νας για το έγκλη­μα στα…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Συγκέντρωση στα γραφεία της Hellenic Train και πορεία στη Βουλή — «Εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές, εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές»

Με τα συν­θή­μα­τα «Εμείς μετρά­με ανθρώ­πι­νες ζωές, εσείς μετρά­τε κέρ­δη και ζημιές» και «Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί, όλων…