Περιήγηση: Henri Motte

Ποίηση
Ο Καζαντζάκης της «Ιλιάδας»

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σαν σήμε­ρα, 18 Φλε­βά­ρη 1883 γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος λογο­τέ­χνης Νίκος Καζαν­τζά­κης. Ο πιο πολύ μετα­φρα­σμέ­νος Ελλη­νας λογοτέχνης.…