Περιήγηση: Henry Reeve

Επικαιρότητα
Καινοτόμος μεθοδολογία για την ανίχνευση σεισμικού κινδύνου στην Κούβα

Η νέα μεθο­δο­λο­γία παρου­σιά­ζει ένα μοντέ­λο σει­σμι­κού κιν­δύ­νου όπου, για πρώ­τη φορά στην Κού­βα, τα μοντέ­λα ζωνι­κό­τη­τας, ρήγ­μα­τος και σεισμικότητας…

Διεθνή
Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει την εμπειρία και καθοριστική συμμετοχή της Κούβας στη συνεργασία Αναπτυσσόμενων Χωρών

Με την ευκαι­ρία της 12ης Σεπτέμ­βρη, ημέ­ρας των ανα­πτυσ­σό­με­νων κρα­τών “για τη Συνερ­γα­σία Χωρών Νότου-Νότου” (South-South cooperation), ο ΟΗΕ αναφέρθηκε…

Επικαιρότητα
Βραβείο Νόμπελ στην κουβανική ιατρική ταξιαρχία Henry Reeve: Νόμπελ ΝΑΙ — εμπάργκο ΟΧΙ!

Στις 14-Οκτ-2020, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Δεύ­τε­ρο Δια­δι­κτυα­κό Σεμι­νά­ριο της Εκστρα­τεί­ας Unblock_Cuba_2020 (στα­μα­τή­στε το εμπάρ­γκο της Κού­βας), που φιλο­ξέ­νη­σε το ICAP Instituto…

Διεθνή
Η διεθνιστική αλληλεγγύη της Κούβας σώζει ζωές! Η αλήθεια δεν κρύβεται !

Για λίγο, επι­κρά­τη­σε σιω­πή και αμη­χα­νία στους ιδε­ο­λο­γι­κούς διεκ­πε­ραιω­τές οι οποί­οι μετα­μορ­φώ­θη­καν στους “φανα­τι­κό­τε­ρους υπο­στη­ρι­κτές” των Εθνι­κών Συστη­μά­των Υγεί­ας και του…