Περιήγηση: homo erectus

Πολιτισμός
Επιστήμονες χρονολόγησαν με ακρίβεια απολιθώματα του Homo erectus ηλικίας περίπου 110.000 ετών

Επι­στή­μο­νες, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας σύγ­χρο­νες μεθό­δους χρο­νο­λό­γη­σης, κατέ­λη­ξαν στο συμπέ­ρα­σμα ότι απο­λι­θώ­μα­τα του σημα­ντι­κό­τε­ρου άμε­σου προ­γό­νου του σύγ­χρο­νου ανθρώ­που, του «Όρθιου Ανθρώπου»…