Περιήγηση: Indymedia

Απόψεις
Φασιστικού τύπου βία σε δημοσιογράφο από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο (indymedia) του Ρουβίκωνα

Στό­χος φασι­στι­κού τύπου βίας, στο όνο­μα του Ρου­βί­κω­να και από υπε­ρα­σπι­στές του, έγι­νε ο δημο­σιο­γρά­φος και δια­χει­ρι­στής του δια­δι­κτυα­κού περιο­δι­κού Ατέχνως…

Διεθνή
Γερμανία: Την απαγόρευση του ιστότοπου της Indymedia αποφάσισε η κυβέρνηση

Την απα­γό­ρευ­ση λει­τουρ­γί­ας της δια­δι­κτυα­κής πλατ­φόρ­μας «linksunten.indymedia.org» ανα­κοί­νω­σε πριν από λίγο το γερ­μα­νι­κό υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών. Σύμ­φω­να με τις γερ­μα­νι­κές αρχές…