Περιήγηση: ionianet

Απόψεις
Αλληλεγγύη στην IONIANET

Νέα Ιωνία 2.8.2019 Είμα­στε δημο­σιο­γρά­φοι, μέλη της Ενώ­σε­ως Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών (ΕΣΗΕΑ), και κατοι­κού­με στη Νέα Ιωνία εδώ και…

Ανακοινώσεις
Το ΚΚΕ καταγγέλλει την προσπάθεια τρομοκράτησης του ionianet.gr επειδή δημοσίευσε ανακοίνωσή του

Την απα­ρά­δε­κτη προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης και  φίμω­σης του εκδό­τη και δημο­σιο­γρά­φου Βασί­λη Μαγκα­να­δέ­λη (ionianet.gr), επει­δή δημο­σί­ευ­ση ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λει η…