Περιήγηση: Javier Tolcachier

Κοινωνία
«Οικουμενική ιθαγένεια» ⁉️ μια ανθρωπιστική απάντηση στη βία κατά των μεταναστών

✔️   Ο Javier Tolcachier (1960, Κόρ­δο­βα, Αργε­ντι­νή) είναι ερευ­νη­τής, συγ­γρα­φέ­ας και «ακτι­βι­στής ανθρω­πι­στι­κών κινη­μά­των», μέλος του Παγκό­σμιου Κέντρου Ανθρω­πι­στι­κών Μελετών…