Περιήγηση: John McCloy

Ιστορία
Πού πήγαν οι Ναζί μετά…

Η προ­σα­γω­γή των ηγε­τών των Ναζί ενώ­πιον της δικαιο­σύ­νης ήταν αίτη­μα κυριο­λε­κτι­κά ολό­κλη­ρου του μετα­πο­λε­μι­κού κόσμου. Πράγ­μα­τι στη Δίκη της…