Περιήγηση: Johnson & Johnson

Προτεινόμενο
FDA: «Αυξημένος κίνδυνος» εμφάνισης συνδρόμου Guillain-Barré με τη χορήγηση του εμβολίου της J&J

Η αμε­ρι­κα­νι­κή Υπη­ρε­σία Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων (FDA) προει­δο­ποί­η­σε χθες Δευ­τέ­ρα για «αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο» εμφά­νι­σης του συν­δρό­μου Guillain-Barré, μιας σπά­νιας νευρολογικής…

Προτεινόμενο
EMA: Υπάρχει ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα στο εμβόλιο της J&J και σε σπάνια περιστατικά θρομβώσεων

Η ρυθ­μι­στι­κή αρχή φαρ­μά­κων της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως έχει βρει ότι υπάρ­χει ενδε­χό­με­νη σχέ­ση ανά­με­σα στο εμβό­λιο της…

Προτεινόμενο
Αναστέλλονται οι εμβολιασμοί με J&J εν αναμονή των αποφάσεων του EMA την Τρίτη

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας και επι­κε­φα­λής του προ­γράμ­μα­τος «Ελευ­θε­ρία», Μάριος Θεμι­στο­κλέ­ους, έκα­νε γνω­στό, με καθυ­στέ­ρη­ση ημε­ρών, το «πάγω­μα»…

Προτεινόμενο
Ποιοι θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού για εμβόλιο μέσα στον Απρίλιο — Τη Δευτέρα ξεκινούν οι εμβολιασμοί με Johnson & Johnson

Οι πρώ­τες δόσεις του μονο­δο­σι­κού εμβο­λί­ου της Johnson & Johnson ανα­μέ­νο­νται στη χώρα μας μεθαύ­ριο Τετάρ­τη 14, Απρι­λί­ου. Πρό­κει­ται για…