Περιήγηση: Johnson & Johnson

Επικαιρότητα
Εμβόλια Covid: Οι ανταγωνισμοί για τα κέρδη καθορίζουν τους ρυθμούς παραγωγής και διάθεσης

Οι εξε­λί­ξεις επι­βε­βαιώ­νουν: Ο καπι­τα­λι­σμός είναι ο πραγ­μα­τι­κός και ορα­τός «ιός»! Οσο περισ­σό­τε­ρο καθυ­στε­ρού­με να παρέ­χου­με εμβό­λια, εξε­τά­σεις και θεραπείες…