Περιήγηση: Joker

Απόψεις
Είμαστε όλοι Τζόκερ.. (;)

Γρά­φει η Ελέ­νη Μακα­ντά­ση // Κοι­νω­νι­κή Λει­τουρ­γός MSc Ο Β. Ι. Λένιν είχε πει, ότι το έγκλη­μα είναι απο­τέ­λε­σμα της κοι­νω­νι­κής ακρό­τη­τας, αυτή…

Επικαιρότητα
Joker: Σήριαλ με πολλούς πρωταγωνιστές και αφορμή για δικομματικό καυγά

Σε σήριαλ με πολ­λούς πρω­τα­γω­νι­στές  εξε­λίσ­σε­ται η υπό­θε­ση της εφό­δου της αστυ­νο­μί­ας σε δύο κινη­μα­το­γρά­φους της Αθή­νας που πρό­βαλ­λαν την ται­νία τζόκερ…

Επικαιρότητα
Joker: Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τους υπαλλήλους του υπουργείου πολιτισμού και γιατί παιδιά οδηγήθηκαν στο Τμημα

Την υπη­ρε­σια­κή τους ιδιό­τη­τα ως υπάλ­λη­λοι του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και ότι ενερ­γού­σαν με εντο­λή της υπη­ρε­σί­ας τους, επι­κα­λέ­στη­καν στους αστυνομικούς…