Περιήγηση: Jorge

Επικαιρότητα
Δημοσιεύματα για χειραγώγηση εκλογών από ισραηλινή ομάδα πρώην πρακτόρων, με παράρτημα στην Ελλάδα

Χει­ρα­γώ­γη­ση των εκλο­γών από ισραη­λι­νή ομά­δα πρώ­ην πρα­κτό­ρων  με την ονο­μα­σία «Χόρ­χε» σε 30 χώρες καταγ­γέλ­λουν δημο­σιεύ­μα­τα στον Τύπο, βασιζόμενα…