Περιήγηση: Joseph Dunford

Απόψεις
Ο παράς κι ο φουκαράς

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Αρι­στε­ρά στην φωτο­γρα­φία ο… φου­κα­ράς. Δηλώ­νε­ται ευθαρ­σώς κι απ’ την στά­ση του. Δεξιά ο παράς ή αφε­ντι­κό. Πρόκειται…