Περιήγηση: Kορονοϊός

Προτεινόμενο
Οι γαργάρες με αλατόνερο μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη της νοσηλείας για Covid-19

Η αγω­γή με αλα­τού­χο διά­λυ­μα φαί­νε­ται να σχε­τί­ζε­ται με χαμη­λό­τε­ρα ποσο­στά νοση­λεί­ας στις λοι­μώ­ξεις SARS-CoV‑2, σύμ­φω­να με μελέ­τη που παρουσιάζεται…

Διεθνή
Αυστρία: Εγκρίθηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός — Πρόστιμα έως 3.600 ευρώ, πώς θα εφαρμόζεται το μέτρο

Η Αυστρία έγι­νε η πρώ­τη χώρα στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση που κατέ­στη­σε υπο­χρε­ω­τι­κό τον εμβο­λια­σμό για όλους τους ενη­λί­κους. Παρα­μέ­νουν ωστόσο…

Διεθνή
Unicef: Η επιδημία ενδέχεται να προκαλέσει έμμεσα τον θάνατο έως και 6.000 παιδιών ημερησίως για τους επόμενους έξι μήνες

Η μάχη κατά του κορο­νοϊ­ού ενδέ­χε­ται να έχει έμμε­σες κατα­στρο­φι­κές επι­πτώ­σεις για τις φτω­χές χώρες, όπως ο θάνα­τος 6.000 παιδιών…