Περιήγηση: Ken Loach

Επικαιρότητα
«Κρατικοποιούνται» πάλι οι σιδηρόδρομοι στην Αγγλία με το λαό να πληρώνει το μάρμαρο

Η βρε­τα­νι­κή συντη­ρη­τι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε την κρα­τι­κο­ποί­η­ση των σιδη­ρο­δρό­μων στη βόρεια Αγγλία –που δια­χει­ρι­ζό­ταν η ιδιω­τι­κή εται­ρία Northern Rail —…