Περιήγηση: kne.gr

Επικαιρότητα
Με τους αγώνες μας σημαδεύουμε όσους μας στερούν το πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη!

Οι φοι­τη­τές στεί­λα­με την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ένα ηχη­ρό μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση μέσα από το μαζι­κό, μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των φοι­τη­τι­κών μας…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση στις 27 Δεκέμβρη με θέμα «Αθεράπευτος ιός είναι ο καπιταλισμός, μύθοι και αλήθειες για την πανδημία»

Η ΤΟ Υγεί­ας — Πρό­νοιας Αττι­κής της ΚΝΕ, παίρ­νο­ντας αφορ­μή από τις δύσκο­λες κατα­στά­σεις που βιώ­νει σήμε­ρα η εργα­ζό­με­νη νεολαία…