Περιήγηση: KollektivA

Θέατρο
Η μπαλάντα της φυλακής

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Σημειώ­σεις με αφορ­μή μια παρά­στα­ση Οι σκλη­ροί ροκ ήχοι μοιά­ζουν να συμπλη­ρώ­νουν την απάν­θρω­πη καθημερινότητα…