Περιήγηση: laptop

Παιδεία
Κατόπιν εορτής και όχι σε όλους, δίνει voucher σε μαθητές και φοιτητές για την αγορά εξοπλισμού για την τηλεκπαίδευση

Την παρο­χή κου­πο­νιού (voucher) 200 ευρώ για την αγο­ρά τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού, όπως laptop, tablet κλπ., σε μαθη­τές, σπου­δα­στές και φοιτητές,…