Περιήγηση: Le jeune Karl Marx

Κινηματογράφος
Η ταινία της εβδομάδας – Το «Ατέχνως» προτείνει: ΌΤΑΝ Ο ΜΑΡΞ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΕΝΓΚΕΛΣ (Le jeune Karl Marx, 2017)

Αρκε­τά αξιό­λο­γη ται­νία που ανα­φέ­ρε­ται στην επα­να­στα­τι­κή θεω­ρη­τι­κή και πολι­τι­κή δρά­ση των Μαρξ και Ενγκελς την περί­ο­δο από το 1843…