Περιήγηση: Ledra Marriott

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ηλεκτρονική, Ledra Marriott, Μαρινόπουλος: Όταν εγώ «κοίταζα τη δουλειά μου»…

Σχο­λιά­ζει ο Οικο­δό­μος // Όταν χρε­ο­κό­πη­σε και έκλει­σε η Ηλε­κτρο­νι­κή οι εργα­ζό­με­νοι βγή­καν στο δρό­μο. Όταν χρε­ο­κό­πη­σε και έκλει­σε το…