Περιήγηση: Lockdown στη Θεσσαλονίκη

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η πανδημία καλπάζει, ο δήμαρχος Ζέρβας σιωπά κάνοντας πλάτες σε κυβέρνηση-κλινικάρχες

Την άρνη­ση της διοί­κη­σης του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης να βάλει προς συζή­τη­ση το σχέ­διο ψηφί­σμα­τος — από­φα­σης που έχει κατα­θέ­σει από…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη-Lockdown: Δήμαρχος, Πρύτανης ΑΠΘ και Ιατρικός Σύλλογος ζητούν αυστηροποίηση των μέτρων!

Αυστη­ρό­τε­ρα περιο­ρι­στι­κά μέτρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, προ­κει­μέ­νου να ανα­σχε­θεί η δια­σπο­ρά του κορο­νοϊ­ού στην κοι­νό­τη­τα ζήτη­σαν από τον Πρω­θυ­πουρ­γό, επι­στη­μο­νι­κοί φορείς…