Περιήγηση: Ludlow οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα

Εκδηλώσεις
Το ντοκιμαντέρ “Ludlow, οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα” στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, με ελεύθερη είσοδο (7/11)

Δελ­τίο Τύπου Το Πολι­τι­στι­κό Ίδρυ­μα Ομί­λου Πει­ραιώς (ΠΙΟΠ)  συνε­χί­ζει τον κύκλο προ­βο­λών με τίτλο «Ιστο­ρι­κά ντο­κι­μα­ντέρ Ελλή­νων δημιουρ­γών» στο Ιστορικό…