Περιήγηση: Mall

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: επένδυση Ελληνικού πάνω στις αντεργατικές ανατροπές & μακριά από τις λαϊκές ανάγκες

«Εμβλη­μα­τι­κή» επέν­δυ­ση πάνω στις αντερ­γα­τι­κές ανα­τρο­πές και μακριά από τις λαϊ­κές ανά­γκες Ανα­κοί­νω­ση της ΤΟ Νότιου Τομέα Αττι­κής του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
Ελληνικό: ασύλληπτα κέρδη πριν καν ξεκινήσει το έργο — νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις

Ενώ το πλιά­τσι­κο υπέρ του μεγά­λου κεφα­λαί­ου καλά κρα­τεί, καται­γι­στι­κές είναι οι εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στο χώρο του Ελληνικού…

Κοινωνία
«Black Friday»:  «Μαυρίζουν» τη ζωή των εργαζομένων για τα κέρδη τους

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Τα δικαιώ­μα­τά μας δεν τα βγά­ζου­με στο “σφυ­ρί”», ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας πραγ­μα­το­ποιεί κινη­το­ποί­η­ση την Παρα­σκευή 24 Νοέμ­βρη στις 12 μ.μ στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας (Στα­δί­ου…