Περιήγηση: Marco Rizzo

Διεθνή
🚩 PCI 🚩 ΚΚ Ιταλίας «Συνδικάτα που συνυπογράφουν εκκλήσεις με τους βιομήχανους υπέρ της “Ευρώπης” προδίδουν τους εργαζόμενους»

«Η ΕΕ είναι ενά­ντια στους εργά­τες και όποιος θέλει να εκπρο­σω­πεί και να υπε­ρα­σπι­στεί τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων πρέ­πει να…