Περιήγηση: Men Having Babies

Διεθνή
Διάσκεψη για επίλυση προβλημάτων των ομοφυλόφιλων γονέων ή παζάρι παιδιών;

 Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Στις 22–23 Σεπτεμ­βρί­ου 2018 έγι­νε στις Βρυ­ξέλ­λες η, κατά τους διορ­γα­νω­τές,  πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη Διά­σκε­ψη αφιε­ρω­μέ­νη σε γκέι…